ثبت نامراهنما

داده های انجمن

آگهی تبلیغاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

تعداد بازدید: 3963 کد خبر ۴۷
تاریخ خبر : ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
چاپ | ارسال به دوستان | PDF

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﻛﺎﻻ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ارز، اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ رﺳﻴﺪه و ﺷﺎﻣﻞ دو روش ﻣﻲ درﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز، ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي رﻳﺎﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ﭘﻴﻤﺎن و ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت(ﺑﺠﺰ ردﻳﻒ 8 و ﺑﻨﺪ 2روش ب )ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ از ﺳﻮي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر (ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ) ﻗﺒﻞ از 1/5/91ﺑﻮده و ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﭘﺲ از 1/1/91 ﺗﺎ 29/12/92 اﻋﻤﺎل و اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارز ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی

ماهنامه تخصصی

حامیان

آگهی تبلیغاتی

  • افراد آنلاین : ۶
  • تعداد بازدید امروز : ۲۸۶
  • تعداد بازدید کل : ۵,۷۶۲,۲۲۳