ثبت نامراهنما

  • خرید و فروش
  • مصوبات

داده های انجمن

ورود کاربران

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

نشست اعضای کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن با اعضای کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق

تعداد بازدید: 311 کد خبر ۳۷۷
تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

نشست اعضای کمیته ارزیابی و تشخیص صلاحیت انجمن با اعضای کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق

ﭘﻴﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ی صنعت برق و ﻛﻤﻴﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻢاﻓﺰاﺋﻲ در اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﺟﻠﺴﻪاي ﻣﺸﺘﺮك در روز سه شنبه مورخ 98/08/21 و از ساعت 9 صبح در محل سندیکای صنعت برق ایران ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻳﻜﺪﻳﮕـﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛـﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻛﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎور ﺧﺎرج از اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﻣﺸﺘﺮك در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ و اﻧﺠﻤﻦ اتوماسیون صنعتی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و وﻳﺮاﻳﺶ گردد.


حاضران در جلسه: ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﺣﻤﺪﻳﺎن از ﺷﺮﻛﺖ راﻧﻴﻦﻓﺮاﻳﻨﺪﮔﺴﺘﺮ، ﺳﺮوش از ﺷﺮﻛﺖ اﻫﺮام ﻓﻦآوري ﻗﺪرت، ﺗﺮاﺑﻲ از ﺷﺮﻛﺖ وﻳﺴﺘﺎﺟﻬﺎن، ﺷﻜﺮي از ﺷﺮﻛﺖ اﺗﺮك اﻧﺮژي، ﻧﻌﻤﺘﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻘﺮه دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق ایران و ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر رییس کمیته ارزیابی از شرکت ایراث طرح، ﺷﻬﺎﺑﻲ عضو کمیته از شرکت صنعت هوشمند آسیا، آدﻳﻨﻪ عضو کمیته از شرکت کنترلهای صنعتی حنیف و ﺑﻨﺎﺋﻲ دبیر کمیته از اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺻﻨﻌﺘﻲ.

 

گفتنی است این جلسه در ساعت 11:00 به کار خود پایان داد.

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی

ماهنامه تخصصی

حامیان

  • افراد آنلاین : ۶
  • تعداد بازدید امروز : ۱,۰۱۲
  • تعداد بازدید کل : ۴,۰۰۰,۴۷۰